บริการ
..............................................................................................................
จดทะเบียนหมู่บ้าน
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
        รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร เป็นบริษัทในกลุ่ม THAI ASSET GROUP การดำเนินการของบริษัทมีดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนหมู่บ้าน หลังปี พ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน ใช้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
2. จดทะเบียนหมู่บ้าน ก่อนปี พ.ศ.2543  ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286
1. จดทะเบียนหมู่บ้าน หลังปี พ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน ใช้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ในการจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร
2. จดทะเบียนหมู่บ้าน ก่อนปี พ.ศ.2543  ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 เช่น ปี พ.ศ.2543 2542 และ 2541

ติดต่อ
..............................................................................................................
  ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ มือถือ 085-969-2424
หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค 89/15 หมู่ 3 ตำบลบางตลาด อำเมอืปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net/
http://www.prakit.net/smt/
http://www.prakit.net/law/
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น.