ประชาสัมพันธ์
..............................................................................................................
บำบัดน้ำเสีย   สลายไขมัน ละลายไขมัน ลดค่าบีโอดี ลดค่า BOD กำจัดกลิ่น
จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสายพันธุ์ มีดังนี้
1. กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
2. กลุ่มผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
3. กลุ่มสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจน  Photosynthetic Bacteria กลุ่มนี้
4. กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus Bacteria)

Read More 

บริการ
..............................................................................................................
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
        รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร เป็นบริษัทในกลุ่ม THAI ASSET GROUP การดำเนินการของบริษัทมีดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียนกรรมการ จัดประชุมใหญ่
2. จดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดประชุมใหญ่
3. บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
4. บริหารจัดการอาคารชุด
5. รับบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น ลดค่าบีโอดี
6. เป็นที่ปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน
7. ขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น น้ำยาทำความสะอาด
8. ปรึกษาปัญหากฎหมาย
Read More 

สำนักกฎหมาย
..............................................................................................................
สำนักกฎหมาย โกลบอล ลีกัล
ปรึกษาปัญหากฎหมายคดีครอบครัว กฎหมาย แพ่ง อาญา ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน
เรามีทนายความที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องโดยมีขอบข่ายในการให้คำปรึกษา ดังนี้
Read More 

ติดต่อ
..............................................................................................................
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ มือถือ 085-969-2424
หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Email : thaimanage@gmail.com
http://www.prakit.net/
http://www.prakit.net/smt/
http://www.prakit.net/law/

Read More 


จดทะเบียนหมู่บ้าน