ประชาสัมพันธ์
..............................................................................................................
บำบัดน้ำเสีย   สลายไขมัน ละลายไขมัน ลดค่าบีโอดี ลดค่า BOD กำจัดกลิ่น
จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสายพันธุ์ มีดังนี้
1. กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
2. กลุ่มผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
3. กลุ่มสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจน  Photosynthetic Bacteria กลุ่มนี้
4. กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus Bacteria)

Read More 
บริการ
..............................................................................................................
      กลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย
              สาเหตุ มาจากของเสียที่สะสมกันอยู่ในบ่อเกรอะ และ บ่อไขมัน    เป็นเวลานานเกิดการหมักหมม     เชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารฯ  ไม่สามารถย่อยสลายได้ทันกับของเสียที่เกิดขึ้น ทำให้การย่อยสลายไม่สมบูรณ์  จึงมีสารอินทรีย์ตกค้างในน้ำทิ้ง  เป็นสาเหตุทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์  (H2S) ส่งกลิ่นเหม็น และ ส่งผลให้ค่า BOD ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน

Read More 

ผลงานที่ผ่านมา
..............................................................................................................
    ลูกค้าบางส่วนของเรา
              รับบำบัดบัดนำ้เสียที่มีค่ามาตรฐานเกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ

Read More 

สำนักกฎหมาย โกลบอล ลีกัล
..............................................................................................................
    สำนักกฎหมาย โกลบอล ลีกัล ปรึกษากฎหมาย คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีภาษีอากร คดีศุลกากร คดีแรงงาน
1. รับปรึกษาคดีครอบครัว
2. รับเป็นทนายความแก้ต่างในชั้นศาลเกี่ยวกับคดีหนี้สินทุกประเภทและคดีอื่น ๆ ทั้งทางแพ่งและอาญา
3. แก้ปัญหาในกรณีลูกหนี้ถูกบังคับคดีหรือถูกยึดถูกบังคับทรัพย์ขายทอดตลาดRead More 

บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด