คดีครอบครัว
..............................................................................................................
        สำนักกฎหมาย โกลบอล ลีกัล คดีครอบครัวคดีแพ่งที่ฟ้องต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
            เรามีทนายความที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไขอย่างถูกทาง โดยมีขอบข่ายในการให้คำปรึกษา ดังนี้
 1. คดีแพ่งที่ใช้บังคับตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิลย์เรื่องการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สิน
 2. คดีแพ่งที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ในส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถ สิทธิ การสาบสูญ
 3. ผิดสัญญาหมั้นเรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น/สินสอด
 4. ร้องขออนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์
 5. ฟ้องหย่า เรรียกค่าอุปการะเลี้บงดูบุตร คู่สมรส ค่าเลี้ยงชีพ แบ่งสินสมรส อำนาจปกครองบุตร
 6. ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทนค่าอุปการะเลี้ยงดู บุตร/คู่สมรส
 7. บุตรชอบด้วยกฎหมาย/รับรองบุตร
 8. ขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์/ขายทรัพย์สินผู้เยาว์
 9. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือคู่สมรส
 10. คดีฟ้องหญิงชู้ ชายชู้ เรียกค่าเสียหายทดแทน
 11. เรียกบุตรคืน
 12. เหตุแห่งการฟ้องหย่า
 13. ครไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 14. ขายทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถ
ฯลฯGlobal Legal