บริการ
..............................................................................................................
สำนักกฎหมาย โกลบอล ลีกัล
ปรึกษาปัญหากฎหมายคดีครอบครัว กฎหมาย แพ่ง อาญา ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน
เรามีทนายความที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องโดยมีขอบข่ายในการให้คำปรึกษา ดังนี้
1. รับปรึกษาคดีครอบครัว หมายความว่า คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
2. รับเป็นทนายความแก้ต่างในชั้นศาลเกี่ยวกับคดีหนี้สินทุกประเภทและคดีอื่น ๆ ทั้งทางแพ่งและอาญา
3. แก้ปัญหาในกรณี ในกรณีลูกหนี้ถูกบังคับคดีหรือถูกยึด/ถูกอายัดทรัพย์ (ขายทอดตลาด)
4.บังคับคดีขายทอดตลาด
5.รับเป็นตัวแทนเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินแทนลูกหนี้
6.นิติกรรมสัญญาทุกประเภท
7.รับเป็นนตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ
8.จดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
9.จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร
10.รับว่าความคดีต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร


Global Legal