shape
ปัญหาค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐานจะหายไปหากใช้จุลินทรีย์ SMT
       ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน กำจัดกลิ่นเหม็น โดยมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศในการทำงานสามารถบำบัดน้ำเสียโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุในน้ำเสียให้สะอาดได้ดี นอกจากนี้จะมีแบคทีเรียสังเคราะห์แสงและแบคที่เรียหมักที่มีประสิทธิภาพอาศัยอยู่ด้วยกันในขั้นแรกอินทรีย์วัตถุจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียหมักและละลายไปกับน้ำ ซึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำจะย่อยอินทรีย์วัตถุให้หมดไปพร้อมกับผลิตแอนติออกซิเดนท์ขึ้นจำนวนมาก จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เปลี่ยนของเสียเป็นของดี
     กลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในถังบำบัดน้ำเสีย
1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติค
3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน
4. กลุ่มจุลินทรีย์เอคทีโนมัยซีทส์
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์                   อ่านต่อ................................บริการของเรา
  • บำบัดน้ำเสีย
  • กำจัดกลิ่นเหม็น
  • ลดค่าบีโอดี
  • จดทะเบียนหมู่บ้าน
  • บริหารหมู่บ้าน
  • บริหารอาคารชุด
  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร