Private Site by cannot dot info  
 


PHPinfoBoard v.3
   MySite.com 
 
รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่

รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่
กฎหมายที่ใช้ในการจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร
1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286
2. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
3. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
4. ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคฯ
ขั้นตอนการจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร
ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
1. ผู้จัดสรรที่ดินยื่นความประสงค์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
2. เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสาธารณูปโภคในโครงการ
3. ออกหนังสือรับรองการตรวจสอบ (การรับรองมีกำหนด 1 ปี)
4. ผู้จัดสรรที่ดินแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรร พร้อมบัญชีทรัพย์สินเพื่อให้ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
5. ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดการประชุมมีมติ
5.1 จัดตั้งนิติบุคคล
5.2 เห็นชอบข้อบังคับ
5.3 แต่งตั้งตัวแทน
6. ตัวแทนจัดทำรายงานการประชุม และรวบรวมเอกสารหลักฐานยื่นคำขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต่อเจ้าพนักงานที่ดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีมติ
7. เจ้าพนักงานที่ดินสั่งรับคำขอ / ปิดประกาศ 30 วัน
8. จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีผลให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
9. เมื่อผู้จัดสรรที่ดินส่งมอบเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค (เงิน 7 %) ให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วผู้จัดสรรที่ดินพ้นหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
ติดต่อ
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์ มือถือ 085-969-2424
370/2 อาคารแฟร์ทาวน์เวอร์ สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10260
http://www.thaimanage.com http://www.prakit.net/
Email : thaimanage@gmail.com


 
thaimanage Admin 
13 July 2018 - 15:17
 
Add? Reply Mail to your@mail.com Delete