กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด รับบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งที่มีปัญหา
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด และอื่น ๆ
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน จดทะเบียนอาคารชุด 085-969-2424
บำบัดน้ำเสีย 083-259-3386
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
www.prakit.net     Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00  น.

จดทะเบียนตามกฎหมายใหม่
จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
       การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงและระเบียบกรมที่ดิน
       ขอเสนอบริการจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขอบเขตการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร       
1.  ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
2.  ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
     กฎกระทรวงระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.  จัดทำแผนงานการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
4.  จัดทำรายงานการประชุม
5.  จัดทำเอกสารยื่นจดทะเบียน
6  เป็นตัวแทนดำเนินการยื่นจดทะเบียน
7.  รวบรวมเอกสารของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯที่ได้จดทะเบียน
ฯลฯ